Podstawa prawna:

§  8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

I.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

II.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"

III.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. Podczas zajęć uczeń zwolniony zapoznaje się z treściami podstawy programowej tego przedmiotu. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) zawiera m. in. treści dotyczące edukacji zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, które mogą być realizowane z uczniami zwolnionymi z zajęć wych. fiz. Uczeń zwolniony asystuje prowadzącemu zajęcia.

IV.  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje wych. fiz. są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa z zajęciach na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/.

Procedury postępowania:

1.  Zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu ucznia z zajęć na okres dłuższy niż 1 miesiąc wraz z wnioskiem rodzica /opiekuna prawnego/ - druk pobrany w sekretariacie szkoły - składamy u wicedyrektora szkoły.

2.  Zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu ucznia z zajęć na okres do 1 miesiąca przekazujemy nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechować je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

3.  W przypadku zwolnienia ucznia na cały semestr, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

4.  Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie lekarskie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekraczają połowy wymiaru zajęć i są podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji.

5.  Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie, jednak nie później niż:

a.  W przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru - do 20 września danego roku szkolnego;

b.  W przypadku II semestru - najpóźniej w trzecim tygodniu semestru;

c.  W przypadkach losowych, wniosek wraz z zaświadczeniem składamy w 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.

6.  Zaświadczenia lekarskie z datą wsteczną będą uwzględniane od dnia złożenia wniosku.

7.  Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

8.  W przypadku decyzji odmownej rodzice /opiekunowie prawni/ mogą odwołać się od decyzji za pośrednictwem dyrektora do Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

9.  Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenia przedkładamy prowadzącemu, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarskie w pracy z danym uczniem.

Uwaga:

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii (zaświadczenia) o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach (o przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach), wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określanie w przedkładanej opinii ograniczeń do uczestnictwa: w zajęciach wychowania fizycznego, pływaniu lub w obu obowiązkowych formach zajęć. Jednozdaniowa formuła "zwolnienie z zajęć szkolnych w-f" nie jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji o zwolnieniu.

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476