Rekrutacja do projektu

 

 

Projekt ?Migracja w naszym obszarze ? przeszłość i teraźniejszość?
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.?Regulamin rekrutacji


§1 Postanowienia wstępne


Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego do udziału w partnerskim projekcie ?Migration in our area ? past and present?.


§2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom z klas I i II  przewiduje się podjęcie następujących działań:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej Liceum w zakładce Projekt ?Migration in our area ? past and present?,
b) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez wychowawców klas I i II.

§3 Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału działaniach lokalnych zostaną zakwalifikowane min. 54 osoby (50 uczniów oraz 4 przedstawicieli kadry), z czego min. 24 osoby wezmą udział w mobilnościach. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie ilości uczestników.
Ze względu na organizację cyklu kształcenia na poziomie licealnym w projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas I i II.

§4 Sposób rekrutacji uczestników

Przedstawicieli kadry zaangażowanych w projekt wyznaczy Dyrektor Liceum.
Rekrutacja uczniów odbędzie się w listopadzie 2011r., w grudniu 2011r. oraz w lutym 2012r.. W pierwszym terminie do udziału w projekcie wybranych zostanie 6 uczniów z klasy IIb /wyjazd do Turcji/. W drugim terminie do udziału w projekcie wybranych zostanie 6 uczniów z klasy IIa /wyjazd do Anglii/. W trzecim terminie odbędzie się rekrutacja uczniów z klasy Ia /min.15 uczniów/, z klasy Ib /min.15 uczniów/, z klasy IIa /min.4 uczniów/ oraz z klasy IIb /min.4 uczniów/, z której to grupy na wyjazd do Bułgarii wybranych zostanie min.5 uczniów z klasy Ia, min.5 uczniów z klasy Ib, min.2 uczniów z klasy IIa, oraz min. 2 uczniów z klasy IIb. Tworzy się sekcję geograficzną /klasy Ib i IIb/ oraz historyczną /klasy Ia i IIa/.
Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie przedłoży w sekretariacie Liceum  wypełniony arkusz rekrutacyjny (wzór w zał. Nr 1).
Uczniów biorących udział w wyjeździe wyłoni komisja rekrutacyjna złożona z Dyrektora Liceum, koordynatora projektu oraz wyznaczonego przez Dyrektora Liceum nauczyciela /geografii albo historii/.
Kryterium wyboru po 4 uczniów na wyjazd do Turcji i Anglii stanowi średnia ocen z klasy I. Po 2 dodatkowych uczniów wskażą odpowiednio nauczyciel geografii /Turcja/ oraz nauczyciel historii /Anglia/.
Kryterium wyboru uczniów na wyjazd do Bułgarii stanowi dotychczasowa aktywność na polu działań projektowych. Ostateczna ilość uzyskanych przez ucznia punktów będzie stanowiła średnią arytmetyczną ilości punktów przyznanych uczniowi przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej.
Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału w wyjeździe.
W przypadkach wątpliwych o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu ucznia na wyjazd zadecyduje Dyrektor Liceum.

§5 Informacja o wynikach rekrutacji

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie wywieszona w siedzibie Liceum na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik 1 - arkusz rekrutacyjny

Pobierz dokument

 

 

Projekt ?Migracja w naszym obszarze ? przeszłość i teraźniejszość?
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.?


 

Załącznik nr 1


ARKUSZ REKRUTACYJNY

 

Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................
Klasa: .........................................................................................................................................................................
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie ?Migration in our area ? past and present?.


 

 

 

Miejsce i data                                                                                                                                  Podpis ucznia

Pobierz dokument

Ranking PERSPEKTYWY 2019

PLO UŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2019”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476